Informacje dla rodziców.

Uwaga Rodzice !

Od dnia 01.09.2018 roku , opłata za przedszkole, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Poznania  nr LXIX/1275/VII/2018/ z dnia 3 lipca 2018r. w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań, zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez 5 godzin dziennie (08.00-13.00).

Poza czasem wymienionym świadczenia i usługi realizowane są odpłatnie.

Wysokość opłaty , o której mowa wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć pobytu dziecka w przedszkolu, ponad czas określony, wskazany przez rodziców.

W roku szkolnym 2018/2019 stawka żywieniowa wynosi 7 zł dziennie.

Opłaty  za  przedszkole składa się z dwóch części:

1) pobyt- wpłaty należy dokonać na nr konta 52 1020 4027 0000 1602 1263 7718

2)żywienie-wpłaty należy dokonać na nr konta 57 1020 4027 0000 1402 1263 7726

WAŻNE!- wpłaty należy dokonać do 10-go każdego miesiąca.

Kwoty za nieobecność dziecka odliczane są w następnym miesiącu rozliczeniowym.

UWAGA! Zwolnienia i ulgi w opłatach przysługują Rodzicom, którzy:

  1. Obniża się wysokość opłaty, o której mowa :

1) za drugie dziecko o 50% w przypadku, gdy z usług przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań lub innych placówek wychowania przedszkolnego zobowiązanych przepisami prawa do stosowania zasad opisanych w niniejszej uchwale korzysta więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny;

2) o 50% w przypadku, gdy z usług przedszkola korzysta dziecko, na które przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 ze zm.).

  1. Nie pobiera się opłaty, o której mowa :

1) w przypadku, gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju lub uczęszcza do oddziałów specjalnych w zakładach opieki zdrowotnej;

2) za drugie dziecko z rodziny korzystające z przedszkola, na które przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz 1952 ze zm.);

3) za trzecie dziecko, gdy z usług przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań lub innych placówek wychowania przedszkolnego, zobowiązanych przepisami prawa do stosowania zasad opisanych w niniejszej uchwale, korzysta troje dzieci z tej samej rodziny;

4) w przypadku, gdy rodzic (opiekun prawny) wychowuje czworo i więcej dzieci pozostających na jego utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do 26. roku życia, bez względu na liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola;

5) zwolnione z opłaty za przedszkole są dzieci 6 letnie które realizują roczne przygotowanie przedszkolne.

Płatne godziny za przedszkole: 06.00-08.00 i od 13.00-17.00

INFORMACJA DO PLANOWANIA URLOPU:

Przedszkole pełni dyżur w lipcu 2019r.

W sierpniu  2019 przedszkole jest nieczynne.

Na miesiąc sierpień dzieci można zgłaszać na dyżur do Przedszkola nr 178  „Kwiaty Polskie” na OŚ. Orła Białego 72.

              WAŻNE-1.docx-1 prosimy o zapoznanie się  z informacją!!!!

Godło Orła Białego
Herb miasta Poznań
Samorząd Pomocniczy miasta Poznań