Szanowni Rodzice,

Uprzejmie informujemy, że w tym roku dyżur wakacyjny Przedszkole nr 21 będzie pełniło w miesiącu SIERPNIU, natomiast w dniach 01.07-27.07.2021 r. w przedszkolu będzie PRZERWA WAKACYJNA.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Drodzy Rodzice , Kochane Dzieci Zapraszamy do udziału w Konkursie Fotograficznym „Moda Covidowa”

Termin oddawania prac do 5 marca 2021

CELE KONKURSU:

 • promowanie i popularyzowanie swojej placówki w szerszym otoczeniu społecznym,
 • rozwijanie u dzieci umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi,
 • promowanie talentów plastycznych przez umożliwianie prezentacji twórczości dzieci,
 • rozwijanie u dzieci zainteresowania fotografią jako formy utrwalania rzeczywistości.
   

ZASADY UCZESTNICTWA:

 • konkurs organizowany jest dla dzieci w wieku 3 – 6 lat,
 • ramka zdjęcia musi być wykonana własnoręcznie przez dziecko,
 • format zdjęcia oraz całej pracy jest dowolny,
 • technika wykonania ramki jest dowolna,
 • dopuszcza się wykonanie zdjęcia przez osobę dorosłą.
 • prace należy przekazać do nauczycielk  wraz z wypełnioną metryczką, zawierającą imię, nazwisko i wiek  autora zdjęcia, imię i nazwisko opiekuna.Rodzic / opiekun prawny musi wyrazić zgodę na udział dziecka w konkursie fotograficznym podpisując się na metryczce. Metryczkę proszę przykleić na odwrocie pracy,
 • wszystkie prace zostaną wystawione w holu przedszkola i wystawione na stronie internetiwej
 • wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej  stronie internetowej placówki.

KRYTERIA OCENY:

 • zgodność tematyki pracy z hasłem przewodnim konkursu,
 • pomysłowość, oryginalność i samodzielność wykonania ramki zdjęcia przez dziecko,
 • estetyka wykonania całości pracy.

Drodzy Rodzice!

Poniżej zamieszczamy tabelkę z terminami rekrutacji na rok szkolny 2021/2022. Więcej informacji zamieścimy w najbliższym czasie w zakładce Rekrutacja.

Terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021_2022

 

Szanowni Rodzice!

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 24 listopada do 27 listopada 2020 r. zajęcia w naszym przedszkolu zostają zawieszone.

Z poważaniem,

p.o. dyrektora przedszkola Ewa Lesińska

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ DOTYCZĄCA UBEZPIECZEŃ NNW

W związku z pojawiającymi się zapytaniami rodziców Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania oraz Koordynator ubezpieczeń miasta informują, że umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Placówki oświatowe miasta i ich pracownicy nie pośredniczą w zakresie zawierania umów ubezpieczenia grupowego NNW dzieci i młodzieży szkolnej. Nie dozwolone jest zatem zbieranie deklaracji ubezpieczeniowych oraz składek przez pracowników szkoły. Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW.

W związku z powyższym, jeśli są Państwo zainteresowani ubezpieczeniem dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków, powinni Państwo skorzystać z ofert indywidualnych przedstawionych przez ubezpieczycieli czy pośredników ubezpieczeniowych i dostępnych powszechnie na ich stronach internetowych. Należy przy tym pamiętać, że każdorazowo powinni Państwo otrzymać pełną informację o warunkach ubezpieczenia, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia danego zakładu ubezpieczeń, a po zawarciu umowy ubezpieczenia treść i numer polisy.

W przypadku wątpliwości lub problemów z dochodzeniem roszczenia pomoc mogą Państwo uzyskać u Rzecznika Finansowego: https://rf.gov.pl/

 

Poniżej załączamy linki oraz ulotkę do wybranych ofert przygotowanych przez pośredników ubezpieczeniowych współpracujących z Miastem Poznań oraz zakłady ubezpieczeniowe. Załączone materiały są jedynie pomocnicze, decyzja o ubezpieczeniu dziecka należy wyłącznie do Państwa.

https://www.ubezpieczdziecko.pl/

https://nowa.citybroker.pl/wp/ubezpieczenia-nnw-indywidualne/

https://www.warta.pl/ubezpieczenia/zycie/nnw-szkolne

https://www.pzu.pl/dla-ciebie-i-rodziny/zycie-i-zdrowie/ochrona-dla-twojego-dziecka/ubezpieczenie-nnw-dla-dzieci-i-mlodziezy

https://ubezpieczeniazdalnie.pl/about

https://kalkulator.axadirect.pl/school/insurance?_ga=2.154319224.1511157705.1597750761-1418469810.1579265179&gclid=EAIaIQobChMIuIHlpZjX6wIVy-eyCh27lQV_EAAYASAAEgLHFPD_BwE

https://bezpieczny.pl/ubezpieczenia-dzieci/05400?gclid=EAIaIQobChMIjeW03ZfX6wIVHQB7Ch3IhQBYEAAYASAAEgL78PD_BwE

Szanowni Rodzice!

Wydział Oświaty zwrócił się z prośbą o wypełnienie przez Rodziców ankiety.

Badanie jest związane z trwającymi obecnie pracami w ramach projektu “Polityka Oświatowa Miasta Poznania 2030”.

Poniżej udostępniony został link do ankiety online (formularz Google). Prosimy o wypełnienie ankiet do dnia 10 września 2020r.

Link do ankiety dla rodziców: https://forms.gle/9oTozJLHQaNnhyfk6

Przypominamy, że należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania, a po ich uzupełnieniu kliknąć przycisk “prześlij”, celem zakończenia procesu wypełniania ankiety.

Jednocześnie serdecznie dziękujemy za pomoc w realizacji projektu!

Procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące  w  Przedszkolu nr 21 „Akademia Pana Kleksa” w Poznaniu

 

 

Powrót dzieci do przedszkola obciążony jest zwiększoną emisją czynników wywołujących COVID 19 , zarówno u dziecka, rodziców lub opiekunów , jak i innych domowników.

Zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Zdrowia, GIS Ministra Rodziny  i Pracy i Polityki Społecznej oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci i personelu przedszkola prosimy o zapoznanie się o procedurami bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID 19 obowiązującymi w naszym przedszkolu.

Procedura ta została opracowana na potrzeby zachowania podwyższonego reżimu sanitarnego nałożonego na placówkę przez odpowiednie organy w czasie pandemii COVID-19, dotyczy wszystkich pracowników przedszkola oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówki.

Celem opracowania procedury jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia się w placówce wirusem SARS Cov-2 i zachorowania na COVID-19 przez pracowników placówki, rodziców i dzieci.

Procedury określają działania, które przedszkole może podjąć celem zminimalizowania zarażenia, jednak rodzice decydujący się na przyprowadzenie dziecka do przedszkola są świadomi, że mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa ze względu na specyfikę pracy z małymi dziećmi, nie da się w pełni wyeliminować ryzyka. Istotne jest dla nas dobre samopoczucie dzieci i zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa w trakcie przebywania w placówce, dlatego nie będziemy podejmować radykalnych środków – tj. rozdzielania dzieci, obowiązku chodzenia w maseczkach/przyłbicach i specjalnych fartuchach. Dyrekcja przedszkola, za przekazem Ministra Zdrowia rekomenduje pozostanie w domu dzieci rodziców, którzy mają możliwość pogodzenia pracy z opieką.

Podstawą do opracowania procedury są:

 • obowiązujące zarządzenie PMP
 • obowiązujące akty prawne i wytyczne GIS,
 • statut przedszkola, uregulowania wewnętrzne dyrektora przedszkola oraz pozostałe dokumenty regulujące jego funkcjonowanie (w tym HACCP), uwzględniające dotychczasowe przepisy,
 • wizja lokalna, analiza ryzyka
 • potrzeby związane z formą użytkowania obiektu oraz technologią i specyfiką pracy.
 1. Obowiązki dyrektora placówki:
 2. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego tak długo, jak będzie on obowiązywał.
 3. Zapewnia odpowiednie środki ochrony osobistej dla pracowników oraz środki do dezynfekcji.
 4. Może podjąć decyzję o przejściu przedszkola na pracę zdalną w przypadku nałożenia obowiązku kwarantanny/izolacji na kogoś kto miał kontakt z przedszkolem lub w przypadku niemożliwości zapewnienia odpowiedniej ilości kadry – ze względu na podwyższone standardy bezpieczeństwa.
 5. Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki, jak i dowiezieniem ich.
 6. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika: pomieszczenie socjalne.
 7. Odpowiada za kontakt z odpowiednimi służbami w przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia wirusem przez któregoś z pracowników, członków ich rodzin, dzieci lub domowników dzieci uczęszczających do przedszkola.

 

 1. Nauczyciele zobowiązani są do:

 

 1. Uaktualnienia danych telekomunikacyjnych z rodzicami/ prawnymi opiekunami,
 2. Ustalenie z rodzicami zakazu przynoszenia przez dzieci z domu zabawek, książek oraz wszelkich dodatkowych przedmiotów ,
 3. Ustalenia nowego kodeksu grupy i wyjaśnienia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce, grupie i dlaczego zostały wprowadzone,
 4. Nieorganizowania wycieczek, spacerów poza teren placówki,
 5. Przystosowania sal- przestrzeni dla dzieci, dostosowując ją  do reżimu sanitarnego, aby zapewnić warunki do skutecznej dezynfekcji w tym przede wszystkim: usuwają z sali przedmioty, typu przytulanka, dywany.                                                                                    
 6. Wietrzenia sali, co najmniej raz na godzinę i prowadzenia ewentualnych zabaw ruchowych przy otwartych oknach,
 7. Zorganizowania pokazu właściwego mycia rąk,
 8. Przypominania i egzekwowania nie dotykania przez dzieci rękami części twarzy, częstego mycia rąk, szczególnie po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po zabawie w ogrodzie itp.,       
 9. Przypominania podstawowych zasad higieny – zasłanianie twarzy podczas kichania, kaszlnięcia itp. w odpowiedni sposób.   
 10. Wstrzymania się od organizowania spotkań międzygrupowych,
 11. Nadzorowania picia wody przez dzieci,     
 12. Organizowania działań dydaktycznych,wychowawczych i opiekuńczych ,
 13. Organizowania zabaw ruchowych i innych na zewnątrz w ogrodzie przedszkolnego przestrzegając wytycznych GIS.
 14. W szatani może szykować się do wyjścia do ogrodu przedszkolnego tylko jedna grupa wraz z nauczycielem i ewentualnie pracownikiem obsługi.
 15. Stałej obserwacji stanu zdrowia dziecka,.
 16. Pracy według ustalonego przez dyrektora harmonogramu pracy.

 

III. Obowiązki pracowników:

 1. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury w przypadku pojawienia się niepokojących sygnałów zdrowotnych.
 2. Rekomenduje się noszenie maseczek i przyłbic w bliskim kontakcie z dzieckiem oraz pracownikiem przedszkola. Pracownicy przedszkola używają środków ochrony osobistej chyba, że mają do czynienia z dzieckiem mającym objawy infekcji – wówczas stosowanie środków ochrony osobistej jest obowiązkowe.
 3. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 lub wystąpienia objawów choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) u siebie lub któregoś z domowników, pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 4. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z placówki i w trakcie pracy często odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznych miejscach w placówce i myją ręce zgodnie z instrukcją.
 5. W celu zadbania o jak najlepsze warunki i higienę, wietrzą salę co najmniej raz na godzinę i wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych: klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchnie płaskich, w tym blatów stołów. Środków dezynfekujących w sprayu używają wyłącznie podczas nieobecności dzieci.
 6. Wydając posiłki, utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 7. Obowiązki rodziców
 8. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego                 w warunkach pandemii.
 9. Przestrzegają wytycznych przedszkola dotyczących przyprowadzania i odbioru dzieci. Dbają o to, by przekazanie dziecka pod opiekę nauczyciela przebiegało sprawnie.
 10. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.
 11. Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 12. Przyprowadzają do przedszkola tylko bezwzględnie zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.
 13. Wyrażają zgodę na pomiar temperatury u dziecka, w przypadku, gdy nauczyciel uzna to za konieczne – Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka, które uczęszcza do przedszkola pkt 7 oświadczenia.
 14. Gdy dziecko ukończyło 4 lata, rodzice zapewniają mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola o ile na ten moment takie są wytyczne GIS i MEN
 15. Przed przyprowadzeniem dziecka do instytucji rodzic zobowiązany jest do zmierzenia dziecku temperatury.
 16. Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do placówki zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
 17. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 18. Są zobowiązani do odbierania telefonów z przedszkola lub wyznaczenia dodatkowej osoby do kontaktu (upoważnionej do odbioru dziecka).
 19. Unikają kontaktów z osobami chorymi lub na kwarantannie. W miarę możliwości przestrzegają ogólnych zasad izolacji, przede wszystkim osób z grupy podwyższonego ryzyka.
 20. Informują dyrektora placówki w przypadku konieczności znalezienia się ich rodziny lub osób, z którymi dziecko miało kontakt, na kwarantannie.
 21. Zobowiązują się do stosowania się do wszelkich próśb i zaleceń przekazywanych przez pracowników przedszkola, rozumiejąc, iż wynikają one z dbałości o zachowanie jak najwyższych standardów higienicznych i bezpieczeństwa dla wszystkich podopiecznych przedszkola oraz dla osób przebywających na jego terenie.

 

 1. Praca przedszkola w podwyższonym reżimie sanitarnym – zasady ogólne:
 2. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego wprowadza się zakaz wchodzenia na teren przedszkola aż do odwołania. osób dorosłych, rodzice przekazują dzieci bezpośrednio nauczycielowi lub osobie dyżurującej.
 3. Jeden rodzic lub opiekun przyprowadza dziecko do przedszkola, dzwoni i gdy stawi się po nie nauczyciel lub osoba dyżurująca, rodzic/opiekun przekazuje dziecko od tego momentu przedszkole przejmuje odpowiedzialność za dziecko – pomaga się przebrać i towarzyszy dziecku aż do wejścia do sali. W przypadku, gdy jeden rodzic czeka przy drzwiach, kolejna osoba chcąca przyprowadzić dziecko zobowiązana jest do zachowania zasad dystansu społecznego i poczekania w odległości min. 1,5 metrów.
 4. Chęć wejścia dziecka do placówki rodzic sygnalizuje dzwonkiem: przed naciśnięciem na przycisk, ( w tym czasie koniczne jest dezynfekowanie klamek i przycisku przez osobę dyżurującą).
 5. Oddziały znajdujące się na parterze wchodzą i wychodzą do przedszkola przez tarasy znajdujące się przy salach, oddziały znajdujące się na piętrze wchodzą i wychodzą wejściem głównym.
 6. Przy odbiorze dziecka obowiązuje taka sama procedura jak przy przyprowadzaniu.
 7. Istnieje bezwzględny zakaz przynoszenia z domu różnych przedmiotów – w tym zabawek, dzieci nie zabierają do domu żadnych swoich prac – wytwory będą przechowywane w teczkach na terenie przedszkola.
 8. W czasie reżimu sanitarnego dzieci nie myją w przedszkolu zębów.
 9. W obecnym okresie przedszkole nie rekomenduje uruchomienia piaskownic i stałego sprzętu ogrodowego. Do gier i zabaw ruchowych używany będzie sprzęt przenośny który daje możliwości jego prawidłowe zabezpieczenie.
 10. Uwzględniając wytyczne GIS oraz specyfikę działania placówki i dobre praktyki związane z opieką nad dziećmi zawiesza się spacery do parków, wycieczki i organizację festynów, imprez, uroczystości itp.
 11. Sale, szatnie, kuchnia, zmywalnia, łazienki, powierzchnie płaskie i pomoce dydaktyczne, meble będą dezynfekowane przynajmniej raz dziennie podczas nieobecności dzieci.
 12. Procedury na wypadek wystąpienia objawów infekcji
 13. Dziecko, u którego w trakcie pobytu w przedszkolu stwierdzono objawy infekcji, w tym temperatury lub zostaną zauważone jakiekolwiek symptomy infekcji jak: złe samopoczucie, zmęczenie, brak apetytu, wysypka, przekrwione oczy, katar, ból brzucha lub problemy żołądkowe, nietrzymanie moczu lub kału, kaszel, itp.), zostaje niezwłocznie odizolowane w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu, tzw. „izolatorium”
 14. Gdy u dziecka w przedszkolu stwierdzi się podwyższoną temperaturę, rodzic zobowiązany jest do kontaktu z pediatrą i ustalenia z pewnością przyczyny jej wystąpienia. Dziecko może wrócić do przedszkola pod warunkiem pozytywnej decyzji lekarza i braku innych objawów.
 15. Nauczyciel zajmujący się dzieckiem z „podejrzeniem”, bezzwłocznie zabezpiecza się w: przyłbicę, maskę i rękawiczki.
 16. Nauczyciel telefonicznie zawiadamia dyrektora i rodziców o zaistniałej sytuacji. Rodzic ma obowiązek odebrać dziecko w trybie natychmiastowym po zgłoszeniu przez nauczyciela.
 17. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną o danej sytuacji w przedszkolu.
 18. Pracownik, u którego pojawiły się objawy infekcji w trakcie pracy (duszności, kaszel, gorączka) zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie opuszcza miejsce pracy. Dalej postępuje zgodnie z wytycznymi stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 19. Pracownik, u którego objawy infekcji pojawiły się w domu zgłasza ten fakt niezwłocznie dyrektorowi, który podejmuje dalsze działania zgodnie z wytycznymi.

 

VII.  Żywienie dzieci

 1. Kontakty personelu kuchennego z dziećmi, nauczycielkami i personelem pomocniczym zostają ograniczone do niezbędnego minimum.
 2. Personel kuchenny podczas przygotowywania posiłków jest zobowiązany do zachowania jak najwyższego poziomy higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń oraz sztućców oraz zachowania dystansu społecznego (1,5 m) od siebie nawzajem.
 3. Wprowadza się nakaz dezynfekowania blatów stolików i poręczy krzesełek każdorazowo przed podaniem posiłku i po posiłku.
 4. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze 60°C lub je wyparzać.
 5. Posiłki będą serwowane w postaci gotowych porcji. Zawiesza się do odwołania samodzielne przygotowywanie kanapek przez dzieci.
 6. Wprowadza się zakaz organizowania zajęć kulinarnych z dziećmi.
 7. Uregulowania Sanepidu – po uprzednim powiadomieniu dyrektora przedszkola, rodzic dziecka który wymaga indywidualnej diety przynosi w zamkniętym opakowaniu posiłek dla dziecka, podaje go przy wejściu od kuchni pracownikowi przedszkola
 8. Wprowadza się zakaz przynoszenia przez dzieci jakiejkolwiek żywności z domu (słodycze, wypieki, bakalie itp.)

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem 1 września 2020 r., podpisania przez dyrektora Przedszkola nr 21.
 2. Wszelkich zmian w procedurach może dokonać dyrektor placówki przez uchylenie, zmianę lub uzupełnienie dotychczasowych zapisów
 3. O zmianach w procedurach dyrektor informuje pracowników w zeszycie Zarządzeń, Komunikatów oraz i rodziców dzieci przedszkolnych poprzez stronę www, wywieszanie ogłoszeń na drzwiach przedszkola, kontakty nauczycieli drogą e-mail.
 4. Procedury obowiązują do odwołania.

Zdajemy sobie sprawę, że mają Państwo mnóstwo pytań związanych z rozpoczęciem edukacji przedszkolnej Waszych pociech. W związku z tym zapraszamy Państwa na zebranie (w warunkach polowych, w ogrodzie przedszkolnym) 25 sierpnia (wtorek) o godz. 16.00. Ważna uwaga: prosimy o przyjście na spotkanie bez dzieci.

Przekażemy Państwu wszelkie istotne informacje, a także zaproponujemy uproszczoną i skróconą (ze względu na pandemię) formę spotkań adaptacyjnych.

Jednocześnie wysyłamy Państwu krótką prezentację, w której dwie absolwentki naszego przedszkola – Julianka i Zosia – prezentują wszystkie ważne zakamarki Akademii Pana Kleksa. Prosimy o pokazanie tych zdjęć swoim pociechom.

 

Prezentacja – adaptacja na stronę

 

« Poprzednia stronaNastępna strona »
Godło Orła Białego
Herb miasta Poznań
Samorząd Pomocniczy miasta Poznań