Przyrodnicy

Założenia dydaktyczne i wychowawcze/ wrzesień

 • przedstawianie się, opisywanie swojego wyglądu, podawanie cech fizycznych swojego ciała: płeć, wiek, kolor oczu, włosów,
 • podawanie wiadomości o sobie, dotyczących ulubionej zabawki, potrawy, ulubionego owocu, pojazdu itp., określanie swoich zainteresowań.
 • wyrażanie emocji w naturalnych sytuacjach, np.: rozstawania się z rodzicami, przegranej w grze itp.
 • rozpoznawanie i przedstawianie różnych stanów emocjonalnych (złość, radość, smutek, strach, zazdrość, zawstydzenie).
 • dbanie o higienę narządów zmysłów poprzez:
 • przebywanie w dobrze wywietrzonych, pomieszczeniach
 • zwracanie uwagi na odpowiednie oświetlenie
 • unikanie i nierobienie hałasu, mówienie umiarkowanym głosem, dostosowanym do sytuacji.
 • rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała, uczestniczenie w swobodnych zabawach ruchowych, uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.
 • rozumienie roli zmysłów w życiu człowieka, wyjaśnianie jej.
 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach przekazywanych przez nauczyciela, kolegów.
 • nazywanie stanów emocjonalnych: wesoły, smutny, zły, przestraszony…
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.
 • wyodrębnianie zdań z wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.), wyodrębnianie sylab ze słów, analiza i synteza sylabowa nazw obrazków.
 • ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby i określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów.
 • odróżnianie błędnego liczenia od liczenia poprawnego.
 • słuchanie piosenek śpiewanych przez nauczyciela oraz ich profesjonalnych nagrań
 • nauka krótkich piosenek (forma AB).
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-rytmicznych: ze śpiewem i tanecznych.
 • przestrzeganie ustalonych umów i zasad obowiązujących w przedszkolu.
 • poznawanie zasad zgodnej komunikacji (np. nieprzerywanie wypowiedzi innych, niepodnoszenie głosu w przypadku różnicy zdań, patrzenie w kierunku rozmówcy itp.).
 • rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.
 • uczestniczenie w ćwiczeniach narządów artykulacyjnych, z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów,
 • stosowanie przyimków, określanie położenia przedmiotów w przestrzeni,
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne).

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • nazywanie części ciała
 • różnicowanie prawej strony i lewej strony
 • ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby
 • określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów.

Intuicja geometryczna

 • wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach.

Przyroda

Obserwacja przyrody

 • obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek.
 • poznawanie zasad ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicach (pod opieką osoby dorosłej)
 • zachowanie czujności w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie
 • poznawanie numerów alarmowych: 999, 998, 997 i 112.
 • poznawanie wybranych znaków drogowych
 • poznawanie samochodów specjalistycznych: straży pożarnej, policji, karetki pogotowia; poznawanie numerów telefonicznych do tych instytucji.
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych:
 • kształtujących postawę ciała
 • orientacyjno-porządkowych
 • bieżnych
 • z elementem czworakowania
 • z elementem skoku, podskoku
 • z elementem rzutu, chwytu
 • równoważnych
 • organizowanych metodą opowieści ruchowej
 • ze śpiewem
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

Korzystać będziemy z ruchu na wolnym powietrzu, zabaw ruchowych, gier zespołowych i sprawnościowych, ćwiczeń integracji sensorycznej.

Skip to content