Przyrodnicy

DZIEŃ POSTACI Z BAJKI

BAL JESIENI

Założenia dydaktyczne i wychowawcze na listopad

Kręgi tematyczne: Moja rodzina, Mój dom, Moje prawa i obowiązki

Założenia:

 • określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny (np. babcia to mama mamy itp.)
 • podawanie informacji na temat pracy zawodowej rodziców
 • gromadzenie informacji na temat pracy osób w różnych zawodach
 • określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym
 • łączenie pracy zawodowej rodziców z otrzymywaniem wynagrodzenia jako źródła budżetu
 • określanie czynności wykonywanych w domu przez poszczególnych członków rodziny
 • rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.
 • przestrzeganie norm współżycia opartych na wartościach
 • akceptowanie równości praw wszystkich
 • tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku
 • układanie rymów do podanych słów
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie
 • rozpoznawanie różnych odgłosów, np.: przelewania wody, przesypywania różnych substancji
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • odwzorowywanie figur, cyfr, liter zgodnie z podanym wzorem
 • wskazywanie takich samych liter, cyfr
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich
 • rozwiązywanie zagadek, rebusów
 • dłuższe skupienie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech
 • dostrzeganie symetrii w otoczeniu (np. w budowie ciała człowieka, zwierząt – motyle, ptaki, przedmiotów – parasol itp.)
 • określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów
 • posługiwanie się liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • tworzenie kolekcji, porządkowanie elementów według podanej cechy: najpierw te, które widzimy – kolor, wielkość, kształt, grubość, a potem według niewidocznych cech, np.: przeznaczenia, smaku
 • posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami (przygotowanie do programowania)
 • poznawanie różnych zjawisk fizycznych i chemicznych
 • dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom
 • oglądanie zdjęć, albumów, filmów przedstawiających osiągnięcia człowieka w zakresie rozwoju myśli technicznej (np. budowa mostu, tunelu, wysokiego budynku, pojazdu kosmicznego)
 • przejawianie życzliwości i troski w stosunku do zwierząt
 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż)
 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru
 • reagowanie ruchem na zmiany tempa, dynamiki utworu oraz wysokości dźwięków (dźwięki wysokie, średnie, niskie)
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych
 • odgrywanie ról w zabawach parateatralnych; posługiwanie się mową, mimiką, gestem, ruchem
 • prowadzenie obserwacji przyrodniczych podczas wyjść do ogrodu, gromadzenie doświadczeń oraz konstruktywne budowanie wiedzy.

Grupa: Przyrodnicy                ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE na październik

 • poznawanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, sadu, drzew owocowych – rozpoznawanie ich po owocach
 • doświadczanie polisensoryczne: za pomocą dotyku, węchu, wzroku, po smaku (owoce)
 • poznawanie sposobów przechowywania owoców (mrożenie, suszenie, pasteryzowanie)
 • nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, kompoty, soki, sałatki, kiszonki)
 • zwracanie uwagi na rolę owoców i warzyw w życiu ludzi i zwierząt (pożywienie, dekoracje, środek leczniczy)
 • poznawanie sposobów przygotowania się wybranych zwierząt do zimy
 • określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym, nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach
 • porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin
 •  Analiza i synteza sylabowa, wyodrębnianie zdań w wypowiedzi, słów ze zdań
 • rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek
 • ćwiczenia narządów artykulacyjnych z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów.
 • układanie historyjki obrazkowej (4 obrazki) według kolejności zdarzeń.
 • uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał
 • poznawanie etapów produkcji (np. papieru, chleba, cukru itp.) z wykorzystaniem filmu, Internetu
 • dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, zjawiska atmosferyczne
 • szanowanie wody, niemarnowanie jej.
 • porównywanie par obrazków; wskazywanie różnic i podobieństw między nimi
 • uzupełnianie brakujących elementów na obrazkach, rysunkach
 • kończenie rysunków według wzoru.
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestniczenie w zabawach, wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów.
 • ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby
 • rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem, ilustracyjnych, tanecznych, przy akompaniamencie instrumentu, opowieściach ruchowych, z wykorzystaniem niekonwencjonalnych pomocy, np.: gazet, wstążek itp.
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych i gimnastyce: kształtujących postawę ciała, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementem czworakowania, skoku, podskoku, z elementem rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowej, ze śpiewem
Skip to content